ചുവന്ന പൂക്കൾ Chuvanna pookkal @chuvannapookkal_ചുവന്ന പൂക്കൾ Chuvanna pookkal

നീ കാത്തിരിക്കുക കാലം അങ്ങനെയൊരു ദിവസത്തിനായിരിക്കാം നമ്മെ ഒന്നിപ്പിച്ചത്... #chuvannapookal_ #malluwrittings #malayalamtypography #malayalam #kerala🌴 #writer #mallu #kerala #mallurepost #writerscommunity #typography #typogram #keralaphotos #shortstories #malluwood #malayalamfilm #mallutraveller #kerala_godsowncountry #shortpoem #mallugram #malayali #quotesaboutlife #malayamlove #malayalamkavithakal #mallus #mallugram #oneliner #instapic #chuvannapookkal

1,182 9 Kerala

ചുവന്ന പൂക്കൾ Chuvanna pookkal @chuvannapookkal_ Instagram image
9