ભાઇ તો ભાઇ છે મજાક થોડી છે

Instagram photos and videos

#વાલા_ વાત_ઉભી_ છે વટ_ ની_ #કદાચ_ સવાસો_ કરોડ_ મલી_ને સીકકો_ઉછાળે _ને તોઇ_ #આ PATEL _ના નશીબ_મા કીંગ_જ આવે
#લાગુ પડે_ એને_વટથી_ ;;;

ભાઇ તો ભાઇ છે મજાક થોડી છે

4   19