Shabtabnews @shabtabnewsShabtabnews @shabtabnews

پیام آرش صادقی زندانی سیاسی اسیر در چنگ ستمگران حاکم بر ایران به مردم ایران

مرگ من مرگ شماست
مگذارید شما را بکشند
مگذارید که من بار دگر در شما کشته شوم
#پيام #آرش_صادقي #زنداني #سياسي #مردم #ايران

14

Most-followed

Instagram @instagramInstagram

Cristiano Ronaldo @cristianoCristiano Ronaldo

Selena Gomez @selenagomezSelena Gomez

Ariana Grande @arianagrandeAriana Grande

巨石強森 @therock巨石強森

Kim Kardashian @kimkardashianKim Kardashian

Kylie Jenner @kyliejennerKylie Jenner

Beyoncé @beyonceBeyoncé

Taylor Swift @taylorswiftTaylor Swift

Neymar @neymarjrNeymar