شرنه خي و به س

ته هديدال ج كه سناكم
جنكي ئه ز نه مافي مه
به س دي بيژمه وي كه س
يئ ئه زماني خو دريش بكيت
دي وي كمه د پيلافاخودا

64 posts 539 followers 973 following

Instagram photos and videos

شرنه خي و به س

نيو له خته بو كه ر


1   59