Shabtabnews @shabtabnews

Shabtabnews @shabtabnews

پایگاه" #شب_تاب"منعکس کننده اخبار مهم روز به صورت تحلیلی و موارد نقض حقوق بشر همراه با گزیده ای از فعالیتهای نهادهای حقوق بشری است.

http://shabtabnews.com/

instagram.com/shabtabnews

10,806 posts1,128 followers 364 following